I. Kontaktné údaje

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Prime Group, s.r.o. so sídlom Na Križovatkách 80, 821 04 Bratisava, IČO: 48192813 , DIČ: 2120091237, registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 104733/B. (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@goodtimes.coffee
telefón: +421 948 786 760
poštová adresa: Prime Group, s.r.o., Na Križovatkách 80, 821 04 Bratisava

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe a predaji jeho výrobkov v internetovom obchode www.goodtimes.coffee

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi predávajúcim a kupujúcim, vrátane všetkých služieb poskytovaných v tejto súvislosti. V jednotlivých prípadoch je možné sa odchýliť od týchto obchodných podmienok, avšak iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Ústne prehlásenia predávajúceho voči kupujúcemu nie sú pre spoločnosť záväzné. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a kupujúcim vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou. Za písomný úkon sa považuje aj akýkoľvek úkon urobený v elektronickej podobe. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu „www.goodtimes.coffee“ sa písomnými dokumentmi rozumejú tiež všetky dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe, pokiaľ je z týchto zjavné komu sú určené od koho pochádzajú a čo nimi objednávateľ resp. spoločnosť žiada alebo sleduje. Písomne sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie každý úkon vykonaný elektronicky (počítačom, emailom či iným technickým spôsobom) na e-mailovú adresu „info@goodtimes.coffee“. Doručením sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie okrem iného aj doručenie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

1.4 Informovaním kupujúceho resp. spotrebiteľa sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zaslanie akejkoľvek informácie v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho (ktorá je k dispozícii predávajúcemu).

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Kupujúci sa zaväzuje, že sa zoznámi so všetkými podmienkami uzatváraného obchodu, konkrétne všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu „www.goodtimes.coffee“, ako aj s ďalšími písomnými dokumentmi, ktoré mu predajca odovzdá.

2.2 Kupujúci sa ďalej zaväzuje: – vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť pravé, správne a platné údaje o svojej totožnosti, hlavne meno a priezvisko, trvalý pobyt, bydlisko vrátane evidenčného a popisného čísla, prípadne obchodné meno právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO , IČ DPH , telefonický a prípadne iný kontakt – uviesť predávajúcemu správne a úplné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú pre predávajúceho nevyhnutné, vzhľadom na realizáciu obchodu v prípade, že ich od kupujúceho vyžaduje – splniť vždy riadne a včas všetky svoje záväzky, ku ktorým sa kupujúci zaviazal, vzhľadom na vzťah k predávajúcemu.

III. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia elektronickej faktúry, resp. od potvrdenia dostupnosti daného tovaru elektronicky (emailom).

3.2 Množstvo, špecifikácia, termíny a spôsob dodania tovaru sa dohodnú v elektronických objednávkach prostredníctvom online obchodu „www.goodtimes.coffee“. Každá objednávka vystavená a riadne kupujúcim predávajúcemu doručená musí obsahovať: meno, priezvisko, prípadne obchodný názov kupujúceho, prípadné IČO, DIČ, alebo IČ DPH, poštovú adresu, presnú špecifikáciu a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný, miesto a spôsob dodania tovaru.

3.3 Až potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah. O každej dodávke tovaru musí byť riadne vyhotovený, očíslovaný dodací list (elektronická faktúra). Dodací list musí obsahovať: meno a priezvisko prípadne obchodný názov kupujúceho, prípadné IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú adresu, číslo objednávky, presnú špecifikáciu a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný, miesto a čas dodania tovaru, a spôsob dodania tovaru, ako aj prípadné meno a kontakt na pracovníka zodpovedného za danú objednávku, ktorý podpisom na dodacom liste potvrdzuje riadne prevzatie tovaru s uvedením dátumu prevzatia tovaru, prípadne iné ďalšie dodacie podmienky.

3.4 Dodávka tovaru je splnená dňom jeho odovzdania dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

3.5 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predajca a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

3.6 Za dodanie tovaru sa účtuje poštovné vo výške: Podľa sadzobníka kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej Pošty.

IV. Cena

4.1 Cena je stanovená v zmysle platného cenníka predávajúceho.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny uvedenej v informačných materiáloch resp. na internetovej stránke predávajúceho, na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral. Kupujúci má vtedy právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V. Platobné podmienky

5.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. Zákazníkovi po úspešnom vykonaní objednávky resp. po riadnej úhrade ceny bude zaslaný potvrdzujúci email s dodacím listom (faktúrou) a riadne spolu s tovarom doručí zákazníkovi faktúru. Faktúra, ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH.

5.2 Faktúra je zaplatená dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho uvedeného na faktúre.

5.3 Dodací list (faktúra alebo daňový doklad) je po zaúčtovaní platby zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.

VI. Záruky a zodpovednosť za vady

6.1 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu výroby.

6.2 V prípade, ak predávajúci lehotu vyplývajúcu z reklamačného konania nedodrží, má kupujúci právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo zľavu.

6.3 Farebné rozdiely medzi obrázkami zobrazenými na internetovej stránke a reálnymi obalmi sú spôsobené elektronickým zobrazením.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. A o zistených zjavných vadách pri odbere sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať správu predávajúcemu s doložením potrebných dokladov.

6.5 Vady zrejmé pri odbere tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po prezretí tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby.

6.6 Nároky z vád tovaru zahŕňajú právo kupujúceho na výmenu tovaru za tovar bez závady, alebo právo na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade sporu v reklamačnom konaní sa zmluvné strany zaväzujú dodržať príslušné právne predpisy týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady tovaru.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou a skladovaním kupujúceho alebo použitím v rozpore s platnými technickými normami.

6.8 Reklamácie sú vybavované – e-mailom (info@goodtimes.coffee) – poštou (Prime Group, s.r.o. so sídlom Na Križovatkách 80, 821 04 Bratisava).

VII. Storno objednávky

7.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo stornovať objednávku písomne (adresa predávajućeho resp. adresa spoločnosti), telefonicky na čísle +421 948 786 760 alebo emailom na adresu info@goodtimes.coffee. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku po uhradení ceny faktúry, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky ako aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (faktúry) zaplatil a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1 V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, je povinný dodržať nižšie uvedené podmienky: • bezodkladne kontaktuje predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu či adresou pre vrátenie peňazí. • ak bol tovar prevzatý, treba ho poslať naspäť výrobcovi na adresu spoločnosti • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale • tovar nesmie byť použitý • tovar musí byť nepoškodený • tovar musí byť kompletný • spolu s tovarom musí byť zaslaný aj doklad o kúpe

8.2 Tovar je kupujúci povinný poslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar zašle predávajúci kupujúcemu prevodom na účet kupujúceho resp. na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

IX. Spracovanie osobných údajov

9.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru prípadne na odosielanie emailov s informatívnym respektívne oboznamovacím obsahom. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

9.2 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, emailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný email.

9.3 Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 9.2.

9.4 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, že informácie kupujúceho budú v bezpečí. Aby sa predišlo neoprávnenému prístupu, použitiu, zmene, zničeniu alebo poskytnutiu údajov, predávajúci prijal primerané fyzické, elektronické a správne postupy s cieľom chrániť a strážiť informácie, ktoré budú zozbierané prostredníctvom tejto internetovej stránky. Bezpečnosť vašich informácií je chránená: – používaním kódovania, pokiaľ je to možné; – používaním ochrany heslom, pokiaľ je to možné; – obmedzením prístupu k vašim informáciám (prístup k nim má napríklad iba personál a zamestnanci, ktorý ho potrebujú za vyššie uvedenými účelmi a ktorí boli náležitým spôsobom poučení) .

9.5 Predávajúci sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto zaväzuje a prehlasuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho, i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

9.6 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov, s tým, že tieto údaje môžu byť spracovávané pre účely spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

X. Vyššia moc

10.1 Pokiaľ nie je možné plniť zmluvné záväzky z dôvodu vyššej moci, bude ich plnenie pokračovať až keď tieto prekážky pominú. Toto platí aj potom, keď plnenie predávajúceho mešká. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť začiatok aj koniec vyššej moci. Pokiaľ by mala takáto prekážka trvať dlhšie ako tri mesiace, má každý účastník právo od zmluvy odstúpiť, prípadne právne opodstatnené odstúpenie od zmlúv ostanú nepovšimnuté.

10.2 Vyššia moc predstavuje cudzie činnosti, nepredvídateľné a neovplyvniteľné dôvody ako napríklad: štrajky, prírodné katastrofy, nedostatok surovín a energie, oheň, vojnu, vzburu alebo iné udalosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nezávisle od toho, či vznikli v našom alebo cudzom podniku, alebo podniku, od ktorého závisí výroba alebo preprava tovaru.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.goodtimes.coffee“ majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú pod menom spoločnosti, ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene spoločnosti.

11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť internetový obchod a ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

11.3 Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená spoločnosťou ecoheart, s.r.o.), uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2014. Online obchod „www.goodtimes.coffee“ je prevádzkovaný spoločnosťou Prime Group, s.r.o. so sídlom Na Križovatkách 80, 821 04 Bratisava, IČO: 48192813 , DIČ: 2120091237, registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 104733/B.. Obsah stránky www.goodtimes.coffee podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom konateľov spoločnosti Prime Group, s.r.o.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Žiadne produkty v košíku.